top of page
Školení NV. 194/2022 sb.

Školení dle  NV 194/20022 Sb. Odborná způsobilost v elektrotechnice s přihlédnutím zákona 250/2021 Sb. O bezpečnosti práce v souvislosti s provozem VTZ.

Školení pro §4 - Osoba poučená


(1) Osoba poučená je odborně způsobilá osoba podle§ 19zákona, která byla v rozsahu své činnosti školena o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečností a ochrany zdraví pří práci pro činnost na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti, dále byla školena v oblasti možných zdrojů a příčin rizik na elektrických zařízeních a v jejich blízkosti, upozorněna na možné ohrožení elektrickými zařízeními, seznámena s postupy pro poskytnutí první pomoci při úrazech elektrickým proudem a byly u ní tyto znalosti ověřeny; za osobu poučenou se považuje rovněž osoba znalá, jejíž přezkoušení podle tohoto nařízení pozbylo platností, přičemž tato osoba může po úspěšném složení zkoušky o způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice opět získat stupeň odborné způsobilosti osoby znalé,
(2} Obsah a časový rozsah poučení podle odstavce 1 jsou stanoveny právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou, která provozuje elektrické zařízení nebo provádí činnosti na elektrických zařízeních podle § 3 odst, 1, s ohledem na charakter a rozsah činnosti na elektrických zařízeních, kterou mají osoby poučené vykonávat.
(3) O poučení a ověření znalostí musí být proveden zápis, který vyhotoví osoba znalá, která poučení a ověření provedla. V zápisu musí být přesně vymezen rozsah poučení a specifikace pracoviště.
(4) Rozsah činností, které m0že osoba poučená vykonávat, stanoví právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečností a ochrany zdraví při prácí4l pro činnost na elektrických zařízeních včetně místních provozních bezpečnostních předpisů. Osoba poučená zejména vykonává
a) samostatnou obsluhu elektrického zařízení bez omezení napětí, s omezením; že se může dotýkat jen těch částí zařízení, které jsou pro obsluhu určeny,
b} práci podle pokynu na elektrických zařízeních malého a nízkého napětí bez napětí a v jejich blízkosti,
c)    práci s dohledem na elektrických zařízeních vysokého napětí bez napětí a v jejích blízkosti,
d)    práci s dohledem osoby znalé v blízkosti nekrytých živých částí elektrických zařízení nízkého napětí pod napětím, v bezpečné vzdálenosti od nich; nebo až na dotyk s izolačním krytem chránícím před nahodilým dotykem s živou částí,
e} práci pod dozorem osoby znalé v blízkosti nekrytých živých částí elektrických zařízení vysokého napětí pod napětím,
f} práci na elektrickém zařízení ve zvláštních případech, na které právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která provozuje elektrické zařízení, zpracovala a vydala. zvláštní pracovní postup,
se kterým byla osoba poučená předem a opakovaně ve stanovených lhůtách seznámena a byla prakticky zacvičena k této činnosti; o seznámení se vyhotoví zápis, který podepíše osoba poučená spolu s osobou, která seznámení provedla.

 

 

 

 


Školení pro §5 - Osoba znalá

(1)    Osobou znalou je
a)    osoba znalá pro samostatnou činnost (dále jen „elektrotechnik"),
b)    osoba znalá pro řízení činnosti (dále jen „vedoucí elektrotechnik") a
c)    revizní technik,
(2} Osoba znalá je odborně způsobilá vykonávat veškeré práce na elektrickém zařízení v rozsahu vydaného dokladu o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilostí k výkonu činností v elektrotechnice podle § 19 zákona.
(3) Revize vyhrazených elektrických zařízení vykonává na základě zákona revizní technik s osvědčením o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených elektrických zařízeních příslušného rozsahu pro provádění revizí.
 
Školení pro §6 - Elektrotechnik

{1) Elektrotechnik je osoba s odbornou kvalifikací podle§ 2 písm. a), která po zaškolení složila zkoušku z odborné způsobilostí k výkonu činností v elektrotechnice ve stanoveném rozsahu. Elektrotechnik vykonává činnosti na elektrických zařízeních a v jejich blízkostí samostatně s výjimkou zvláštních případu vycházejících z hodnocení rizik.
(2)    Minimální požadovanou odbornou praxi stanoví v souladu s hodnocením rizik jednotlivých činností vykonávaných elektrotechnikem odpovědná osoba, a to místním provozním bezpečnostním předpisem. Pro osoby bez elektrotechnické praxe stanoví místní provozní bezpečnostní předpis
dohled osoby znalé s praxí minimálně 2 roky po dobu nejméně 1 roku.
(3)    Ověření znalostí zkouškou stanovenou v§ 9 provede tříčlenná zkušební komise, jejímž předsedou musí být osoba odborně způsobilá k provádění revizí podle § 11 zákona. Ověření znalostí formou zkoušky stanovené v§ 9 pro práce na elektrickém zařízení provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavy držitele licence na přenos elektřiny a držitele licence na distribucí elektřiny může provést í tříčlenná zkušební komise, jejímž předsedou může být pouze odpovědná osoba příslušného provozovatele elektrického zařízení s kvalifikací minimálně vedoucího elektrotechnika podle tohoto nařízení.
(4)    Zaškolení a rozsah zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice odpovídá rozsahu požadované odborné způsobilosti k vykonávaným činnostem.
(5)    Rozsah odborné způsobilosti podle odstavce 4 se stanovuje podle
a)    rozsahu napětí
1.    do 1 kV střídavého napětí nebo 1,5 kV stejnosměrného napětí, nebo
2.    bez omezení napětí a
b)    druhu zařízení, jde-li o zařízení v objektech bez nebezpečí výbuchu nebo s nebezpečím výbuchu.
{6) Zkušební komise může rozsah dokladu o odborné způsobilosti omezit podle rozsahu skutečně prováděných činností.
(7)    Odpovědná osoba je na základě rizik pro konkrétní činnosti na elektrickém zařízení oprávněna stanovit, že pro daný typ činnosti je možno nahradit odbornou kvalifikaci profesní kvalifikací podle
§ 2 písm. b); odpovědná osoba vystaví písemný doklad podle vzoru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení o tom, že pro daný typ činnosti stanovila jako dostatečnou kvalifikaci profesní kvalifikací a přesně specifikuje rozsah činností, který nesmí přesahovat obsahem rámec rozsahu činností příslušné profesní kvalifikace. Rozsah zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice a doklad o úspěšném složení zkoušky z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice je v tomto případě omezen na činnosti do 1 kV střídavého napětí nebo do 1,5 kV stejnosměrného napětí v objektech bez nebezpečí výbuchu. Vydaný doklad omezuje rozsah činnosti a je platný pouze pro činnosti pro příslušnou právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.
(8)    Osoby, které se pro dále stanovený okruh činností považují za elektrotechniky podle odstavce 1, přestože nesplňují stanovené požadavky na odbornou kvalifikaci k výkonu  činností v elektrotechnice pro osoby znalé, jsou
a} pracovníci vědeckých, výzkumných a vývojových ústavů, kteří mají vysokoškolské vzdělání, v rámci výuky složili zkoušky z elektrotechniky, elektroniky nebo fyziky, nebo složili závěrečnou zkoušku z elektrotechniky nebo jaderné fyziky na střední odborné škole, a kteří vykonávají experimentální práci na vymezených vědeckých, výzkumných nebo vývojových pracovištích, pokud složili po zaškolení zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice v rozsahu vykonávaných činností, a
b) učitelé, kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím, pokud byli v používání zařízení zaškoleni a jejich znalosti právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečností a ochrany zdraví pří práci souvisejících s jejích činností byly ověřeny v rozsahu stanoveném v§ 9.
 
Školení pro §7 - Vedoucí elektrotechnik

(1} Vedoucím elektrotechnikem může být pouze osoba, která má odbornou kvalifikací podle
§ 2 písm. a), splňuje požadavek minimální délky odborné praxe podle odstavce 2 a po zaškolení složila zkoušku z odborné způsobilostí k výkonu činností v elektrotechnice ve stanoveném rozsahu. Vedoucí elektrotechnik může vykonávat veškeré činností, které může vykonávat elektrotechnik, řízení činností, řízení provozu a projektování vyhrazených elektrických zařízení, které není předmětem autorizace podle jiného právního předpisu.
(2)    Minimální délka požadované odborné praxe vykonané na elektrických zařízeních podle jejich rozsahu a druhu k výkonu činnosti vedoucího elektrotechnika činí
a)    2 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem jako E2A a E3A,
b)    3 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem jako ElA, E2B a E3B, a
c)    4 roky pro rozsah označený jiným právním předpisem jako ElB.
(3)    Z minimální délky odborné praxe podle odstavce 2 musí být absolvována praxe na elektrických zařízeních příslušného druhu a napětí v trvání nejméně 1 roku. Pro účely tohoto nařízení se rozsah zkoušky z odborné způsobilostí k výkonu činností v elektrotechnice stanovuje v souladu s rozsahem oprávnění podle přílohy č. 3 k nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejích bezpečnosti.
(4)    Ověření znalostí zkouškou stanovenou v§ 9 provede tříčlenná zkušební komise, jejímž předsedou musí být osoba odborně způsobilá k provádění revizí podle § 11 zákona. Ověření znalostí formou zkoušky stanovené v§ 9 pro práce na elektrickém zařízení provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavy držitele licence na přenos elektřiny a držitele licence na distribuci elektřiny může provést i tříčlenná zkušební komise, jejímž předsedou může být pouze odpovědná osoba příslušného provozovatele elektrického zařízení s kvalifikací minimálně vedoucího elektrotechnika podle tohoto nařízení a další člen komise bude osoba s kvalifikací minimálně vedoucího elektrotechnika podle tohoto nařízení.
(5)    Zaškolení a rozsah zkoušky z odborné způsobilostí k výkonu činností v elektrotechnice musí odpovídat rozsahu požadované odborné způsobilostí.
(6)    Rozsah odborné způsobilosti podle odstavce 5 se stanovuje podle
a)    rozsahu napětí
1.    do 1 kV střídavého napětí nebo 1,5 kV stejnosměrného napětí, nebo
2.    bez omezení napětí a
b)    druhu zařízení, jde-li o zařízení v objektech bez nebezpečí výbuchu nebo s nebezpečím výbuchu.
(7)    Zkušební komise může rozsah dokladu o odborné způsobilosti omezit podle rozsahu skutečně prováděných činností.
(8)    Absolventi přírodovědecké fakulty vysoké školy oboru fyziky, kteří pracují jako asistenti v laboratořích škol všech stupňů a nesplňují stanovené požadavky na odbornou kvalifikaci pro osoby znalé, se považují na svých pracovištích za vedoucí elektrotechniky; pokud složili po zaškolení zkoušku z odborné způsobilosti k výkonu činností v elektrotechnice v rozsahu vykonávaných činností.

bottom of page