top of page
Revize tlakových nádob
Revize tlakových nádob

Tlakovou nádobou stabilní, netopenou se podle ČSN EN 286-1 a ČSN 690010 rozumí každá tlaková nádoba kruhového průřezu o objemu větším než 10 litrů (V) s provozním přetlakem vyšším než 0,07 MPa (p), u níž je hodnota bezpečnostního součinu p.V ≥ 10, (dříve 100 “barlitrů”).

Dle dosud platné ČSN 690010 musí být tyto nádoby doloženy platným pasportem, který vystavuje výrobce, dovozce tlakových nádob nebo osoba s příslušným oprávněním.

Nejdéle po 5-ti letech provozu je povinností provozovatele zajistit vnitřní revizi tlakové nádoby a po 9-ti letech provozu novou tlakovou zkoušku zkušebním tlakem.


Tyto revize zajišťuje revizní technik tlakových nádob stabilních. Je-li nádoba odstavena z provozu na dobu delší než 6 měsíců, nebo došlo-li k přemístění stabilní tlakové nádoby, je nutno před jejím opětovným uvedením do provozu zajistit novou revizi, zpravidla vnější i vnitřní a to nezávisle na době, která uplynula od poslední revize.

Druhy revizí a zkoušení nádob

Výchozí revize se provádí před uvedením nádoby do provozu. O výsledku musí být sepsána revizní zpráva, která je přílohou pasportu.

Provozní revize – první provozní revize se provádí do dvou týdnů po zahájení provozu tlakové nádoby a další pravidelně nejpozději vždy po roce od předchozí provozní prohlídky.

Zajišťovat pravidelné provozní revize je povinností provozovatele tlakové nádoby.

Provozní revizí se kontroluje zejména:

 • celkový stav nádoby, bezpečnostní výstroje,regulačních uzavíracích a blokovacích zařízení, měřících přístrojů a pod.

 • zda zařízení dle bodu a) jsou udržovány, kontrolovány a zda je vedena předepsaná dokumentace

 • způsob provozu

 • čistota a pořádek v okolí nádoby a bezpečný přístup k nádobám

 • zda jsou výrobní štítky čitelné a nepoškozené

 • zda obsluha splňuje podmínky čl.6 Přílohy

 

Vnitřní revize posuzuje se stav nádoby na zevní a vnitřní straně včetně všech výstupů výstroje.Vnitřní revize se provádí ve lhůtě ne delší než 5 let.s přihlédnutím ke konstrukci, stavu a stáří nádoby, provoznímu mediu a zvláštním provozním podmínkám.

Zkouška těsnosti se provádí po každé vnitřní revizi a to provozním přetlakem. Provádí se zpravidla hydraulicky nebo pneumaticky.

Tlaková zkouška se provádí nejpozději 1x za devět let od předchozí tlakové zkoušky zkušebním přetlakem. Provádí se zpravidla vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou a to:

 • po každé opravě nebo rekonstrukci

 • po provozní přestávce delší než 2 roky, pokud je to na základě vnitřní revize shledáno nutným

 • po přemístění nádoby, pokud je to podle vnitřní revize nutné po překročení nejvyššího provozního tlaku,neboteploty,při kterých mohlo dojít ke zhoršení jakosti,nebo mechanických vlastností materiálu stěn nádoby.

tlak_nadoba.jpg
Péče o kompresory a rozvody tlakového vzduchu

Péče o kompresory a rozvody tlakového vzduchu

Kontrola rozvodů a kompresorů. Kontrola a výměna oleje v kompresorech. Kontrola měření a regulace pro rozvody s tlačeného vzduchu. Práce na kompresorech ČKD, Atlas Copco. Nalezení závad a chyb v rozvodu.

Školení obsluhy tlakových nádob

Školení obsluhy tlakových nádob

Školení obsluhy tlakových nádob dle ČSN 69 0012

Toto školení se zabývá bezpečnou práci pro obsluhu tlakových nádob. Jak obsluhovat, jak udržovat výstroj nádoby v pořádku. Z důvodu, že tlakové zařízení jsou vyhrazená zřízení je toto školení nutně opakovat po třech letech.

Školení je možné složit s těchto okruhů:

 1. Teoretické znalosti z oboru tlakových zařízení

 2. Předpisy k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, zákony, vládní, nařízení, vyhlášky tykající se elektrických zařízení. ( v platných změnách)

 3. Obsluha a práce na tlakových nádobách

 4. Předpisy pro tlakové nádoby

 5. Předpisy pro revize elektrických zařízení a zásady první pomoci při úrazech

bottom of page