top of page
Energetický servis
Energetické poradenství
Energetické poradenství

https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis

M-EKIS, Ing Jakub Hrdlička, 2M16

Na základě svých znalostí, můžeme stanovit úspory energie a dojít tak k efektivní úsporné a funkčnímu energetickému provozu. Jsme příjemci dotací ministerstva průmyslu a obchodu, pro bezplatné konzultace pro občany, zaměřením hlavně rodinné domky a bytové domy. 

Zaměřené na: tepelná čerpadla, fotovoltaické elektrárny, elektro energetika

Správa kotelen
Správa kotelen

Zabýváme se i správou kotelen až po třetí třídu kotlů.
3. třída – parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 8 t/h do 50 t/h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelný výkonem nad 5,8 MW do 35 MW (včetně).
4. třída - parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8 t/h (včetně) nebo horkovodní kotle s tepelný výkonem do 5,8 MW (včetně).
Lze zajistit obsluhu občasnou i trvalou. Sestavit řád kotelny.

Pro obce

Plnohodnotný servis v oblasti energetiky

V energetickém sektoru spolupracujeme a největšími poskytovateli, kteří mají v této oblasti dlouholeté zkušenosti. Nabízíme městům a obcím plnohodnotný servis v oblasti energetiky. Hlavním cílem je pro nás maximální úspora zajištění provoz vašeho energetického hospodářství včetně všech zákonných prohlídek, revizí atd. Předložíme Vám konkrétní a přehledné porovnání stávající a vysoutěžené ceny s doprovodným komentářem pro Vaše snadné rozhodnutí. Energetická a technická správa budov, zajišťujeme údržbu a správu kotelen, strojoven chlazení a vzduchotechniky včetně všech zákonných věcí a servisních prohlídek.

Energetické audity a posudky
Energetický audit a posudek dle zákona 406/2000 Sb.

§ 9
Energetický audit
(1) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství, na které se nevztahuje povinnost podle odstavce 2, jsou povinni zpracovat pro budovu nebo energetické hospodářství energetický audit v případě, že
a) tato budova nebo toto energetické hospodářství má spotřebu energie vyšší, než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem, a pokud všechny jeho budovy a energetická hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší, než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem,
b) u větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy podle § 7 odst. 5 písm. f).
(2) Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky. Povinnost zpracovat audit nemá ten podnikatel, který má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií podle české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření s energií19) nebo má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém environmentálního řízení podle české harmonizované normy upravující systémy environmentálního managementu20), který zahrnuje energetický audit.
(3) Energetický audit platí do provedení větší změny dokončené budovy nebo energetického hospodářství, pro které byl zpracován, a musí
a) být zpracován pouze
1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. a), nebo
2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu5a),
b) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně.
(4) Další povinnosti stavebníka, společenství vlastníků jednotek nebo vlastníka budovy nebo energetického hospodářství nebo podnikatele, který není malým nebo středním podnikatelem, v případě, že pro ně nastala povinnost zpracovat audit podle odstavce 1 nebo 2, jsou
a) předložit na vyžádání energetický audit ministerstvu nebo Státní energetické inspekci,
b) splnit opatření nebo část opatření vyplývající z energetického auditu ve lhůtě stanovené v rozhodnutí Státní energetické inspekce v případě, že se jedná o organizační složky státu, krajů a obcí a příspěvkové organizace,
c) oznámit ministerstvu provedení energetického auditu osobou podle odstavce 3 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.
(5) Povinnost zpracovat energetický audit se nevztahuje na
a) stávající energetické hospodářství v případě, že zařízení na výrobu elektřiny a tepelné energie, na přenos elektřiny a distribuci elektřiny a na rozvod tepelné energie odpovídá požadavkům na účinnost užití energie podle prováděcího právního předpisu,
b) dokončené budovy, jejichž měrná spotřeba tepla při vytápění odpovídá požadavkům stanoveným prováděcím právním předpisem.
(6) Obsah a způsob zpracování energetického auditu a jeho rozsah stanoví prováděcí právní předpis.
§ 9a
Energetický posudek
(1) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství zajistí energetický posudek pro
a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným tepelným výkonem vyšším než 200 kW, pokud se nejedná o alternativní systém dodávek energie nebo při přechodu z alternativního systému dodávek energie na jiný než alternativní systém dodávek energie,
b) posouzení nákladů a přínosů zajištění vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v případě výstavby nové výrobny elektřiny nebo podstatné rekonstrukce stávající výrobny elektřiny o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW s výjimkou výroben elektřiny s dobou provozu nižší než 1500 hodin za rok a jaderných elektráren,
c) posouzení nákladů a přínosů využití odpadního tepla pro uspokojení ekonomicky odůvodněné poptávky po teple včetně kombinované výroby elektřiny a tepla a připojení zařízení minimálně na soustavu zásobování tepelnou energií, která se nachází do vzdálenosti 1000 metrů od zdroje tepelné energie, v případě výstavby nového nebo podstatné rekonstrukce stávajícího průmyslového provozu o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW, které produkuje odpadní teplo o využitelné teplotě,
d) posouzení nákladů a přínosů využití odběru odpadního tepla minimálně z průmyslových provozů, které se nachází do vzdálenosti 500 metrů od rozvodného tepelného zařízení, v případě výstavby nové nebo podstatné rekonstrukce stávající soustavy zásobování tepelnou energií se zdroji o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW,
e) posouzení proveditelnosti projektů týkajících se snižování energetické náročnosti budov, zvyšování účinnosti užití energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla financovaných z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů, pokud poskytovatel podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivého programu podpory jinak,
f) vyhodnocení plnění parametrů projektů realizovaných v rámci programů podle písmene e), pokud poskytovatel podpory nestanoví s přihlédnutím k nárokům jednotlivého programu jinak.
(2) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství může na základě vlastního rozhodnutí zajistit energetický posudek také pro
a) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem nižším než 200 kW,
b) doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy,
c) podklad v oblasti zvyšování účinnosti energie, snižování emisí ze spalovacích zdrojů znečištění nebo využití obnovitelných nebo druhotných zdrojů nebo kombinované výroby elektřiny a tepla,
d) vyhodnocení provedených opatření navržených v energetickém auditu,
e) posouzení dosahování limitů při jiných pravidlech pro vytápění, chlazení a dodávku teplé vody podle § 7 odst. 6 písm. b) a c).
(3) Energetický posudek musí
a) být zpracován pouze
1. příslušným energetickým specialistou podle § 10 odst. 1 písm. a), nebo
2. osobou usazenou v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu5a),
b) být zpracován objektivně, pravdivě a úplně,
c) být, v případech podle odstavce 1 písm. b) až d),
1. součástí dokumentace pro vydání územního rozhodnutí,
2. pokud není třeba územního rozhodnutí, součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, nebo
3. součástí dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení;
to neplatí v případě nové výrobny elektřiny, na kterou byla vydána státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny podle energetického zákona.
(4) Další povinnosti stavebníka, společenství vlastníků jednotek nebo vlastníka budovy nebo energetického hospodářství jsou
a) oznámit ministerstvu zpracování energetického posudku osobou podle odstavce 3 písm. a) bodu 2 a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie,
b) na vyžádání předložit energetický posudek ministerstvu nebo Státní energetické inspekci.
(5) Obsah energetického posudku, způsob zpracování energetického posudku a jeho rozsah stanoví prováděcí právní předpis.

bottom of page