top of page
Provoz a údržba vzduchotechniky

Provoz a údržba vzduchotechniky

Zařízení pro větrání a klimatizaci jsou jedním z nejsložitějších technických zařízení v budovách. Proto vyžadují obsluhu a údržbu kvalifikovanými a technicky znalými osobami.  Při provozu jednotlivých zařízení je důležité řídit se pokyny, které jsou zpravidla uvedené v provozním manuálu od výrobce.


Je doporučeno pro provozovatele vytvořit provozní předpis zařízení, kdy tento předpis je součásti provozní dokumentace objektu, která je předpokladem pro správný a hospodárný provoz budovy.


Provozní předpis by měl zahrnovat následující informace:


•    použité a související vyhlášky ČÚBP, technické normy, zákony, vyhlášky a nařízení vlády,
•    seznam zařízení, instalované příkony a potřeby energie,
•    skladbu a funkční popis zařízení, výkonové parametry, provozní režimy,
•    popis regulace,
•    popis bezpečnostních a ochranných prvků a funkcí zařízení,
•    podmínky bezpečné práce,
•    požadavky na kvalifikaci obsluhy,
•    pokyny pro obsluhu zařízení v běžných provozních a havarijních stavech,
•    zvláštnosti provozu závislé na klimatických podmínkách (zima - léto),
•    harmonogram revizí, kontrol a údržby včetně soupisu kontrolních úkonů a způsobů evidence.

Obsluha zařízení

Obsluha zařízení

Od složitosti a počtu instalovaných zařízení se odvíjí náročnost obsluhy. Minimálně je nutno provádět preventivní kontroly 2x ročně při přechodu na zimní nebo letní provoz, včetně evidence zjištěných závad a provedených úkonů. Ve velkých strojovnách, kde na bezporuchovém stavu zařízení závisí významně kvalita vnitřního prostředí a při poruše vzduchotechniky může dojít k ohrožení zdraví, technologického procesu aj., je vhodné vykonávat pravidelnou preventivní vizuální a akustickou prohlídku 1x týdně (v některých případech 1x denně). Kromě toho při poruše zařízení nebo havarijních situacích se provádí mimořádné kontroly.


Orientační harmonogram preventivních prohlídek:

Interval prohlídky nebo servisního úkonu

 

1x týdně (denně)

 

 

 

1x měsíčně

1x za 3 měsíce

1x za rok

Ve speciálních případech

Popis úkonu

Vizuální a akustická prohlídka se zaměřením:

 • chod ventilátorů, čerpadel, kompresorů, směsovacích ventilů,

 • těsnost výměníků a rozvodů.

Vizuální a akustická prohlídka se zaměřením:

 • čistota/zanesení výměníků,

 • celková hlučnost zařízení,

 • ložiska, koncové polohy pohonů,

 • komponenty (ventilátory, klínové řemeny, servomotory, zvlhčovače, filtry,

 • výměníky, uzavírací klapy)

Pravidelná údržba se zaměřením:

 • protočení armatur,

 • vynulování manometrů,

 • kontrola a případná výměna filtrů,

 • čištění teplosměnných ploch výměníků.

Servisní prohlídka se zaměřením:

 • proplach deskových výměníků saponátovým roztokem,

 • velká údržba jednotek zahrnující zejména: ventilátory (mazání ložisek, napínání řemenů), uzavírací klapky (čištění, seřízení hladkého chodu jednotlivých listů, kontrola těsnosti), parní distributor (kontrola, čištění trysek),

 • kontrola chladicího zařízení, příp. doplnění chladiva servisním technikem chlazení,

 • čištění vzduchovodů a koncových elementů v interiéru i exteriéru (výustky, čisté nástavce, žaluzie, výfukové tvarovky) vlhkým hadříkem jemným mýdlovým roztokem,

 • prověření těsnosti tlumicích vložek a pružnosti tlumicího PVC-pásu,

 • revize požárních klapek autorizovaným technikem,

 • celkový úklid strojoven.

V čistých prostorech má provozní řád obsahovat časové údaje pro kontrolní měření počtu částic i mikrobiální kontaminace, běžně 1x ročně, u superčistých prostor 1x měsíčně, ve výjimečných případech denně

vzduchotechnika-1.jpg
​Vzduchové filtry a čistota potrubí

Vzduchové filtry a čistota potrubí

Četnost zanesení filtru (dosažení doporučené koncové tlakové ztráty), a tím nutné výměny vzduchového filtru je dána těmito faktory:

 

 • délkou provozní doby zařízení,

 • znečištěním venkovního prostředí,

 • umístěním sání venkovního vzduchu,

 • druhem instalovaného zařízení (směšovací nebo větrací režim apod.),

 • vývinem prachu a jiných škodlivin v obsluhovaném prostoru (podstatné zejména u dveřních clon),

 • stářím filtrační vložky, tj. výrobce filtru určuje a garantuje trvanlivost čistého filtru (v průměru od různých výrobců se tato doba životnosti čistého filtru pohybuje kolem 1 roku).


V našich podmínkách v České republice je průměrný servisní interval výměny filtrů 3 měsíce, tozn. 4x ročně. Při použití předfiltrů sání venkovního vzduchu se může tento interval prodloužit až na dvojnásobek. U zařízení vystavených extrémní prašnosti (dveřní clony, sání v blízkosti komunikace apod.) může být však zkrácen až na polovinu.


Pokud nejsou filtry provozovány v dobrém stavu, dochází ke znečištění potrubí, jehož čistitelnost je značně omezená. Potrubní rozvody obsahují regulační a náběhové plechy ve tvarovkách, regulační klapky apod., které dělí potrubí na krátké úseky, do kterých musí být při požadavku čistitelnosti vložen revizní otvor. Tento požadavek je oprávněný u kuchyní apod., kde se odvádí vzduch silně zatížený škodlivinami.


Čištění potrubí může způsobit odstavení zařízení i na několik týdnů, proto je v odůvodněných případech vhodnější preventivní dezinfekce dezinfekčním a ionizačním přístrojem uloženým ve vzduchotechnické jednotce nebo v potrubí. Zařízení jednak periodicky vstřikuje do vzduchu dezinfekční roztok, jednak ionizací ničí choroboplodné zárodky a neutralizuje odéry.
 

Obsluha zařízení v havarijních stavech

Obsluha zařízení v havarijních stavech

Systémy měření a regulace monitorují chod zařízení a stav základních provozních elementů, základní typy poruch jsou ihned detekovány a signalizovány. Podle konkrétní konfigurace je signalizace součástí řídicí jednotky, může být umístěna v místě nepřetržité obsluhy nebo u moderních systémů může řídicí systém generovat e-mailová hlášení či zprávy SMS pro vzdálenou správu zařízení servisní firmou. Při zjištění závažné poruchy je zařízení automaticky odstaveno. Rychlost zásahu často ovlivňuje míru škod, které mohou při havárii nastat.

Hlavní typy poruch vzduchotechnických zařízení jsou:

bottom of page